Monday, November 19, 2012

How energy relates to our reality - Einstein


Via- Paul (the) Mcmahon